Tuinen Jan Vermeersch
Logo Tuinen (1)

Volwassen fase

Werd er veel belang gehecht aan de eerste en tweede fase, dan is deze volwassen fase zeer arbeidsvriendelijk. 

In deze fase wordt vooral volgende werken uitgevoerd
 

Snoeien: het snoeien van volwassen bomen gebeurt meestal doordat de boom symptomen aangeeft : 

- verzwakking door aantasting van houtzwammen, vezelknik in stam/takken, scheuren, wortelschade,...

- uitbuigen van (probleem)takken uit de kruin, of sterk doorhangende takken

- na takbreuk, door lichtinval van verlies of doorbuigen van takken vormen zich soms sterkgroeiende takken 
die minder goed vergroeid zijn en een mindere houtkwaliteit hebben, deze bevatten meestal veel blad = windzeil

Hierbij wordt zodanig gesnoeid dat de kruin (windzeil) wordt gereduceerd en dus minder wind vangt om zo het risico van uitbreken van takken of grotere schade aan de boom en omgeving wordt verminderd

Vooral hier is de kennis van de boom (houteigenschappen), aantasting, verzwakking, conditie, van groot belang om een juiste beoordeling te kunnen maken welke snoei wordt toegepast.

naargelang de soort snoei die moet worden uitgevoerd,(uitlichten, uitdunnen, innemen van de kroon, kandelaren,...) is niet alleen de grootte van de wonde die wordt gemaakt belangrijk maar ook het tijdstip van het uitvoeren.

Alle snoeiactiviteiten gebeuren het best tijdens de actieve periode van de boom,dus de zomermaanden.
Bij het snoeien wordt de snoeiwonde direct aangevallen door schadelijke micro-organismen.
De boom heeft van nature een actief beschermingsmechanisme dat de wonde afgrendeld en ervoor zorgt dat deze micro-organismen niet in het hout kunnen binnen dringen.
Wel kan deze afgrendeling enkel gebeuren in het spinthout en in de actieve groeiperiode.

Knotten, snoeien van leilinden gebeurt wel tijdens de wintermaanden doordat hierbij toch alle takken worden verwijderd.

Verankering: Hierbij worden takken met een risico van uitbreken via een losse verankering aan andere takken verankerd, de tak kan nog bewegen en op de zwakkere plaatsen reactiehout aanmaken
.Breekt de tak toch op een bepaald moment wordt deze opgehouden.Meestal wordt de tak die verankerd wordt ook wat gesnoeid. 
Groeiplaatsverbetering: Hierbij worden problemen van voedingstekort, bodemstuctuur, waterhuishouding onderzocht en indien mogelijk opgelost. 
VTA - controle: Dit is het controleren van gebreken, aantastingen die op of rond de boom voorkomen.
gebreken: scheuren,vezelknik,verdikte Stamvoet,wortelscheuren,scheefstand,...
aantasting: aanwezigheid van zwammen, houtborende insecten,kankers,....

VTA wordt altijd uitgevoerd voor werkzaamheden in de boom en is een controle die kan aantonen dat de boom veilig is voor de plaats waar hij staat.

Plaagbestrijding: vb: bestrijding van kastanje mineermot.